Werkwijze van de Jonge advocaten-Belastingkundigen in medische bestuurszaken en letselschadezaken

In vergelijking tot vele andere advocatenkantoren en hulpverlenende instanties hanteert De Jonge Advocaten – Belastingkundigen Vlaardingen reeds vele jaren een non-traditionele doch zeer succesvolle werkwijze.

Mevrouw Verhage, docente en oprichtster  van het Instituut Psychosofia, treedt officieel vanaf 2001 op als medisch adviseur voor de Jonge Advocaten- Belastingkundigen en is daarmee de eerste alternatieve geneeskundige in Nederland die officieel als medisch adviseur optreedt in medisch bestuursrechtelijke procedures. Dat kunnen procedures tegen het UWV, tegen gemeentes (bijvoorbeeld geschillen over re-integratie en WMO-indicaties), SVB (bijvoorbeeld intrekking AWW omdat kinderen boven de 18 jaar zijn en er een geschil is over arbeids(on)geschiktheid), CIZ-indicaties of zorgkantoren (AWBZ-indicaties) zijn.. Zij  heeft geen financiële banden met uitvoeringsorganen of verzekeringsmaatschappijen. Zij verricht onafhankelijke medische dossieronderzoeken aan de hand van de reguliere gegevens die de behandelaars, met instemming van cliënten, ter beschikking stellen. Op deze wijze reikt zij de advocaat de medische argumenten aan. Deze worden door de advocaat verwerkt in medische beroepsgronden. Het aanvoeren van argumenten aan de hand van de gegevens van de reguliere behandelaars  is in de bestuursrechtelijke procedures niet voor behouden aan een arts. De Centrale Raad heeft deze werkwijze middels vaste jurisprudentie erkend en daarmee mogelijk gemaakt sedert 2005. Op deze wijze kan in bestuursrechtelijke procedures  aangetoond worden welke bevindingen van de behandelaars van invloed zijn op het functioneren in arbeid. Deze argumenten moeten van de Centrale Raad van Beroep door de (verzekerings)artsen inhoudelijk beoordeeld moeten worden op de gevolgen voor arbeid in UWV-procedures en deze inhoudelijkheid moet blijken uit hun rapport. De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat zowel (verzekerings)artsen als bestuursrechters zich niet mogen verschuilen achter hun status(zie jurisprudentie overzicht bij jurisprudentie overzicht op onze Blog). De Centrale Raad heeft recent, namelijk op 14 september 2016, bepaald dat de artsen niet naar iedere aandoening afzonderlijk moeten kijken, maar hun beoordeling moeten koppelen aan het volledige medisch beeld. Uitgaande van deze werkwijze, die is ontwikkeld bij de Jonge advocaten-Belastingkundigen, wordt duidelijk wat er gebeurt in UWV-beoordelingen als de arbeidsdeskundige in zijn/haar functieduiding geen rekening kan houden met medische bevindingen, omdat deze niet (dan wel niet voldoende) door de verzekeringsartsen zijn beoordeeld op de gevolgen voor arbeid. Aan de bestuursrechter wordt op deze wijze, onafhankelijk van het bestuursorgaan, duidelijk gemaakt  welke gevolgen de beoordeling van het bestuursorgaan heeft, niet alleen voor de uitkering van de cliënt, maar ook voor zijn/haar verdere re-integratie en kansen voor de toekomst of welke gevolgen het gemis aan indicaties voor de cliënt heeft.

Sinds 4 jaar wordt er ook door deze medisch adviseur in letselschadezaken opgetreden. Ook hier is een geheel eigen aanpak ontwikkeld. Net als in bestuursrechtelijke procedures is medisch dossieronderzoek aan de hand van de gegevens van de behandelaars niet voorbehouden aan een arts. In letselschadezaken wordt door middel  van de medische dossieronderzoeken de medische causaliteit inzichtelijk gemaakt. Hiermede kan veel discussie worden voorkomen met de verzekeraars, omdat dit direct gekoppeld kan worden aan de juridische causaliteit. Veel reguliere medisch adviseurs in letselschadezaken treden ook op voor verzekeringsmaatschappijen en daarmee wordt helaas het risico gelopen dat er ook andere belangen een rol gaan spelen als louter het medisch belang van het slachtoffer. Verzekeringsmaatschappijen, zoals bijvoorbeeld Achmea vergoeden de kosten van deze alternatieve medisch adviseur  via de BGK, die bij erkenning van de aansprakelijkheid bij hen gedeclareerd kan worden. Er wordt zoveel mogelijk getracht om via een minnelijke regeling tot een oplossing te komen.

De Jonge advocaten-Belastingkundigen heeft ten behoeve van letselschadezaken een eigen rekenmeester, die tevens fiscaal advocaat is, en is daarmee niet afhankelijk van commerciële rekenbureau ’s. Normaliter dient de verzekeringsmaatschappij waartegen de procedure loopt eerst toestemming te geven om een schadeberekening te laten maken door een rekenbureau. Aangezien deze rekenbureau ’s tevens optreden voor verzekeringsmaatschappijen kunnen zij ook andere financiële belangen kunnen hebben.

De Jonge advocaten-Belastingkundigen heeft besloten om niet aan te sluiten bij de LSA-advocatuur (letselschade advocatuur), teneinde de onafhankelijke positie te kunnen waarborgen. Uiteraard worden er wel cursussen gevolgd en opleidingen gedaan, die ook door de LSA-advocaat gevolgd worden.

Een onafhankelijke positie houdt in, uitgaande van de visie van de Jonge advocaten-Belastingkundigen,  dat er aan de hand van alle beschikbare feitelijke medische gegevens zonder verdraaiingen en weglatingen, een standpunt  ingenomen dient te worden met inachtneming van de belangen van het slachtoffer,  zodat de goede en de kwade kansen zo secuur mogelijk kunnen worden afgewogen door partijen en daarmee ellenlange procedures worden voorkomen. Deze onafhankelijke positie waarborgt dat  in arbeidsongeschiktheidszaken de belanghebbende en  in letselschadezaken de slachtoffers centraal staan. De gehanteerde werkwijze vraagt van de medisch adviseurs van verzekeringsmaatschappijen en van de verzekeringsartsen een andere benaderingswijze en  houding , dan zij gewend zijn. Centraal moet staan in letselschadezaken dat het slachtoffer in alle redelijkheid moet krijgen wat deze toekomt en niet  het verdienmodel.  In bestuursrechtprocedures dient centraal te staan wat iemands mogelijkheden en beperkingen daadwerkelijk zijn, het theoretisch model geeft de verzekeringsarts daarvoor voldoende mogelijkheden. Alleen op deze wijze kan iemand met medische beperkingen duurzamer, vanuit de juiste regeling en met de juiste ondersteuning, gere-integreerd kan worden.

Het moge duidelijk zijn dat letselschade en UWV vaak veel met elkaar te maken hebben, zowel in positieve zin als in negatieve zin. De Jonge advocaten-Belastingkundigen tracht ook hier voor u een brug te slaan.