Intrekking, beëindiging en terugvordering van een Participatiewet uitkering

Een bijstandsuitkering of Participatiewet uitkering is voor velen de laatste en enige mogelijkheid om nog in het levensonderhoud van zichzelf en hun gezin te voorzien. Eén van de grondwaarden van de Participatiewet is daarom het garanderen van een bestaansminimum voor iedere Nederlander. Intrekken van een uitkering wordt als zeer ingrijpend ervaren.

De Jonge Advocaten Vlaardingen kan u bijstaan bij het halen en veiligstellen van uw recht.

Participatiewet PW WWB Bijstands uitkering
Participatiewet (PW) – Uitkering
Algemene bijstandswet (Abw)
Wet werk en bijstand (WWB)
Bijstand – Sociale Dienst

Wanneer uw bijstandsuitkering door de sociale dienst of uw gemeente ten onrechte is opgeschort, beëindigd, ingetrokken of geblokkeerd, dan dient u direct te handelen. Telefonisch contact met de gemeente leidt in de meeste gevallen niet tot een oplossing en zal er alleen maar toe leiden dat u het risico loopt dat u hierdoor als u niet oppast niet meer tijdig voor uw rechten kunt opkomen, en daardoor onnodig langer zonder inkomen komt te zitten. Aangeraden wordt bij de intrekking van uw uitkering om direct weer opnieuw een uitkering aan te vragen. Het beste is om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een rechtshulpverlener met verstand van bijstandszaken, bij voorkeur een advocaat.

Ook wanneer uw Participatiewet uitkering (voorheen: bijstandsuitkering, WWB-uitkering). is ingetrokken of beëindigd moet de gemeente u direct weer helpen en de aanvraag voor een nieuwe uitkering direct weer in behandeling nemen. Er bestaat namelijk een recht op een bestaansminimum als u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Ook als u twijfels hebt over een aan u opgelegde sanctie of wanneer u wordt geconfronteerd met opschorting, intrekking en terugvordering van uw uitkering, om welke reden dan ook moet u direct stappen ondernemen. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier van deze website of via ons e-mail adres. Een ervaren bijstandsspecialist (advocaat) informeert u vrijblijvend en kosteloos over de juiste juridische aanpak van uw probleem.

.

Beëindiging van de Participatiewet uitkering

Van beëindiging van bijstand door uw gemeente of sociale dienst is sprake indien aan een besluit tot toekenning van bijstand de juridische werking wordt ontnomen met ingang van een dag die is gelegen op of na de datum van het beëindigingsbesluit. Dit betekent dat de uitkering naar de toekomst toe wordt beëindigd, u krijgt in dat geval geen uitkering meer vanaf een datum die gelegen is op de datum van de beschikking of later. U krijgt in dat geval geen uitkering meer maar de reeds door u ontvangen uitkering wordt niet teruggevorderd.

 

Intrekken van de Participatiewet uitkering

In een geval waarin het besluit tot toekenning van bijstand met ingang van een in het verleden gelegen datum ongedaan wordt gemaakt, is officieel geen sprake van beëindiging, maar van intrekking van de uitkering. In dat geval geeft het bestuursorgaan te kennen dat u vanaf een datum in het verleden niet meer aan de voorwaarden (zie hieronder) voldoet voor het verkrijgen van uw uitkering en wordt de uitkering ingetrokken ingaande een datum welke in het verleden is gelegen. Deze vorm van beëindigen van de uitkering (lees: intrekking) gaat meestal gepaard met terugvordering van (een deel van) de uitkering en brutering van het gevorderde bedrag wanneer de terugvorderingsdatum in een ander kalenderjaar is gelegen.

Brutering houdt in dat de gemeente niet alleen de teveel aan u betaalde uitkering terugvordert maar ook de belasting en premies die aan de belastingdienst zijn afgedragen over uw uitkering door de gemeente als inhoudingsplichtige. De gemeente vordert in dat geval meer terug dan u netto heeft ontvangen van de gemeente. Dit wordt in heel veel gevallen als onrechtvaardig ervaren.

 

Informatieplicht

Een Participatiewet uitkering (maar ook andere uitkeringen zoals bijvoorbeeld uitkeringen van het UWV) kan worden ingetrokken en zelfs teruggevorderd als er, naar het oordeel van de gemeente, op enig moment te weinig informatie wordt verschaft over de persoonlijke situatie en de gemeente naar haar oordeel onvoldoende duidelijkheid verkrijgt wanneer om informatie is gevraagd.  Veel voorkomende gronden van intrekking van een uitkering zijn schending van de inlichtingenplicht en (het vermoeden van) samenwoning. Het komt steeds vaker voor dat de gemeente een beroep wordt gedaan op een dergelijke schending. De gemeente vraagt informatie op en als dit is ingeleverd wordt er vaak nog steeds om informatie verzocht, niet altijd terecht wordt er dan weer om bepaalde informatie verzocht. Bestuursorganen verwijzen ook nogal eens naar anonieme meldingen, die meestal inhouden dat een sociaal rechercheur onderzoek heeft verricht en er twijfel is ontstaan over de situatie. Of er ook echt van schending sprake is, is in veel gevallen onduidelijk. De Jonge Advocaten heeft veel ervaring in het procederen tegen deze besluiten van Stroomopwaarts (in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis is dit Stroomopwaarts SOW) en bijstandsafdelingen van andere gemeenten.

 

Maatregel (zonder beëindiging of intrekking)

Wanneer de gemeente vindt dat er niet is voldaan aan de informatieverplichting of een andere verplichting in het kader van de uitkering zoals de arbeidsverplichting kan de gemeente ook besluiten om een maatregel op te leggen zonder intrekking of beëindiging van de uitkering. Deze maatregel kan onder andere bestaan uit: een waarschuwing, een korting variërend van 25 tot 100% van de uitkering voor maximaal 3 maanden.

 

Boete

Indien het bestuursorgaan besluit tot intrekking en terugvordering kan en zal in veel gevallen ook een boete worden opgelegd. Ook tegen dit boete besluit kunt u bezwaar indienen. Belangrijk is dat u tijdig naar De Jonge Advocaten Vlaardingen komt met de beslissing(en) zodat wij u kunnen adviseren over de te nemen stappen.

.

Wanneer beëindiging of intrekking van de Participatiewet uitkering

Een Participatiewet uitkering (bijstandsuitkering of WWB-uitkering) kan worden beëindigd wanneer:

 • u zelf in uw levensonderhoud kan voorzien, bijvoorbeeld wanneer u werk heeft gevonden en daarmee genoeg verdiend voor u en uw gezin.
 • u gaat samenwonen met een partner die voldoende inkomsten heeft
 • u een groot bedrag ontvangt bijvoorbeeld in de vorm van erfenis, schenking of geldprijs. Uw vermogen moet dan uitkomen boven het toegestane vermogen.
 • u heeft of krijgt recht hebt op een andere uitkering, zoals een WW- of WIA-uitkering. Dit wordt een voorliggende voorziening genoemd. Vaak ontstaan er bij samenloop van rechten of oude rechten op een voorliggende voorziening problemen met verrekening en terugvordering.
 • u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. U krijgt dan AOW. Het recht op bijstand vervalt in dat geval.
 • u verhuist naar een andere gemeente. (het is belangrijk dat u zich tijdig meld in de nieuwe gemeente voor een nieuwe uitkering, hiermee voorkomt u dat er geen aansluiting is tussen de oude en de nieuwe uitkering)
 • u in de gevangenis zit (gedetineerd bent geworden)
 • bij overlijden. Let erop dat wanneer u een bijstandsuitkering naar de hoogte van de gezinsnorm heeft ontvangen en uw partner komt te overlijden dat de gemeente uw norm dan zal omzetten naar de norm voor een éénpersoonshuishouden.

Dat lijken logische redenen (gronden) om de uitkering te beëindigen of in te trekken, maar ook hier kunnen geschillen uit voortvloeien. Bijvoorbeeld wanneer de gemeente van mening is dat u bent gaan samenwonen (een gezamenlijke huishouding heeft) maar u bent van mening dat dit niet het geval is. Het kan ook zijn dat de gemeente uw inkomen niet juist verrekent of uw aanvullende uitkering niet juist berekent.

 

Is de aanvraag voor de uitkering afgewezen? Of is uw uitkering stopgezet?


Een Participatiewet uitkering (bijstandsuitkering, WWB-uitkering). kan zonder dat u dit wilt of toestemming verleent (onvrijwillig) beëindigd worden, bijvoorbeeld wanneer u (informatie-) verplichtingen of afspraken niet nakomt. Van onvrijwillige beëindiging kan echter eveneens sprake zijn, bijvoorbeeld bij:

 • vermeende inkomsten of vermogen;
 • schending van de inlichtingenverplichting;
 • als u verplichtingen of afspraken niet nakomt;
 • soms kan een onderzoek door de sociale recherche leiden tot opschorting, intrekking en/of beëindiging en terugvordering of blokkering van uw bijstandsuitkering.

Als u een Participatiewet (bijstandsuitkering of WWB-uitkering) uitkering ontvangt van de sociale dienst, bevindt u zich in een kwetsbare positie. In veel gevallen zal de sociale dienst u uitnodigen voor een gesprek, vaak gecombineerd met het verzoek om specifieke gegevens te overleggen, bijvoorbeeld uw bankafschriften van de laatste 3 maanden. De sociale dienst dient u de cautie aan te zeggen, dat wil zeggen erop wijzen dat u niet verplicht bent om te antwoorden,  indien de gemeente u een boete wilt opleggen. Hierna mag de sociale dienst pas vragen aan u stellen en u kunt dan een beroep doen op uw zwijgrecht. In het kader van het vaststellen van uw recht op uitkering dient u volledige medewerking te verlenen en kunt u geen beroep doen op uw zwijgrecht. In het kader van het opleggen van de boete mag u gebruik maken van uw zwijgrecht. Waar de scheidslijn tussen deze twee is, is soms moeilijk te aan te geven. Onze specialisten zullen u adviseren over uw zwijgrecht.

 

Wat te doen na het beëindigen en/of intrekken of een andere vorm van sanctie in het kader van uw bijstandsuitkering?

Wanneer uw Participatiewet uitkering (bijstandsuitkering of WWB-uitkering) door de sociale dienst van uw gemeente ten onrechte is beëindigd, dan dient er direct te worden gehandeld. Ook als u twijfels hebt over een aan u opgelegde sanctie of wanneer u wordt geconfronteerd met opschorting, intrekking en terugvordering van uw uitkering of een boete of maatregel, om welke reden dan ook dient er zeer snel actie te worden ondernomen om uw rechten veilig te stellen. U kunt dan contact opnemen met ons kantoor (010-2343220). Een ervaren Participatiewetspecialist (advocaat) informeert u vrijblijvend en kosteloos over de juiste juridische aanpak. Binnen zes weken moet er een bezwaarschrift worden ingediend bij de gemeente (het college van burgemeester en wethouders). Het is raadzaam om op korte termijn na het ontvangen van de beslissing van de gemeente (in Vlaardingen, Maasluis of Schiedam is dit Stroomopwaarts SOW) al contact met ons op te nemen en niet te lang daarmee te wachten. Een bezwaarprocedure kan leiden tot herstel van uw uitkering (herziening of intrekking van het negatieve besluit om de uitkering te beëindigen, op te schorten, in te trekken, te blokkeren, een boete of maatregel op te leggen).

U kunt contact opnemen met de Jonge Advocaten Vlaardingen via 010-2343220