“Een mens leeft een systeem niet” een onderzoek door de Nationale ombudsman naar de problematiek rond de inschrijving in de Basisregistratie personen (de BRP).

De ombudsman heeft op 1 november 2016 het rapport “Een mens leeft een systeem niet” uitgebracht een onderzoek naar de problematiek rond de inschrijving in de Basisregistratie personen (de BRP). De ombudsman is van oordeel dat burgers altijd ingeschreven dienen te worden in de BRP, juist omdat een burger alleen toegang krijgt tot de voorzieningen die zij nodig hebben wanneer zij in de BRP staan ingeschreven.

https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2016110-onderzoek-naar-problemen-rond-inschrijvingen-de-basisregistratie-personen-brp

brp

Het kan, volgens de ombudsman, niet de bedoeling zijn dat een burger buiten de boot valt omdat hij of zij niet precies in de mal van het (BRP-)systeem van de overheid past. Toch gebeurt dit nog bij een aantal burgers dat zich tot een gemeente wendt om ingeschreven te worden in de BRP. Als de BRP-systematiek, om wat voor reden dan ook, niet aansluit op de persoonlijke situatie van de burger, dan vind de ombudsman dat de overheid maatwerk moet bieden en daarbij uit moet gaan van een persoonlijke benadering van de situatie van de burger. De ombudsman heeft de minister van BZK de aanbeveling gedaan om bovengenoemde uitgangspunten uit te dragen bij gemeenten.

In het onderzoek zijn klachten en signalen van burgers bestudeerd om te zien tegen welke problemen zij aanlopen bij de inschrijvingen in de BRP. Daarnaast is onderzocht bij gemeenteambtenaren om te horen welke dilemma’s zij op hun beurt ondervinden wanneer tegen problemen bij de inschrijvingen in de BRP wordt aangelopen tijdens werkzaamheden. Dit heeft het beeld opgeleverd van een aanzienlijke groep, veelal kwetsbare, burgers die ‘niet in het systeem passen’ met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Het laat ook zien hoezeer het voor gemeenteambtenaren een worsteling kan zijn of en hoe zij burgers ‘binnenboord’ kunnen houden. Vandaar dat de optie op maatwerk mogelijk moet zijn.

De ombudsman heeft reeds langere tijd bijzondere aandacht voor burgers die financieel in de knel zitten en constateert dat veel problemen die burgers ondervinden verband houden met elkaar. Hij constateert ook dat inschrijvingen in de BRP daarvan het begin kunnen zijn of juist deze problemen in stand houden. Zo ondervond de ombudsman met regelmaat klachten en signalen van burgers die zich niet kunnen inschrijven in de BRP en daardoor worden uitgesloten van zorg, steun of bepaalde voorzieningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, persoonsgebonden budget (PGB), en dergelijke. Naast noodoplossingen welke werden bewerkstelligd door middel van interventie van medewerkers van het bureau Nationale ombudsman is er geen zicht op een structurele oplossing voor dit probleem.

De ombudsman stelt dat de oplossing voor een individuele burger begint bij een open gesprek met die burger wanneer deze zich meldt aan het loket van het gemeentehuis. Daarbij moet het “no wrong door” principe gelden. De ombudsman raad aan dienstverlenend aan de burger te zijn en dringt aan er voor te zorgen dat deze burger altijd bij het juiste loket terecht komt. Gemeenten dienen voor een burger als “één loket” te fungeren zodat een burger niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Maatwerk en een integrale benadering van de persoonlijke situatie van de burger zijn daar voor noodzakelijk.

De conclusie van de Nationale ombudsman is dat niemand uitgesloten mag worden van inschrijving in de Basisregistratie personen en dat maatwerk binnen de persoonlijke situatie van de burger oplossingen biedt.

link naar het rapport